Ερευνητικά Προγράμματα


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει επίσης σε δύο προγράμματα HORIZON. Το πρώτο (PROFIT) αφορά την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής επίγνωσης της κοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητήσει στον σύνδεσμο https://platform.projectprofit.eu/. Το δεύτερο πρόγραμμα (CUTLER) αφορά τη δημιουργία ενός υποδείγματος ανάλυσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των επενδύσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Και τα δύο προγράμματα συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πολιτών και ως εκ τούτου στην καλύτερη λήψη αποφάσεων.