Ενημερώνονται οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Η΄ Εξαμήνου ότι θα πραγματοποιηθεί ομιλία (13η διάλεξη) στο Αμφιθέατρο Α την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024, 11:00 πμ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τα επόμενα βήματα και ιδιαίτερα την κατάρτιση των συμβάσεων.

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική (διά ζώσης ή διαδικτυακά).

Για όσους δεν μπορούν να συμμετάσχουν διά ζώσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με Teams στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEeM9IxLFpqWVrFgDrrcTzOcB0aUSxy4N_s0xcDItH2o1%40thread.tacv2/1716808659075?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2285f45cf9-4b0d-4a2c-8f6f-57c10428bb25%22%7d

Ο Διδάσκων,

Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς