Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια  του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και κάθε ακαδημαϊκή δραστηριότητα ορίζεται και προσαρμόζεται από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι εκατό είκοσι (120). Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ). Το Α΄ εξάμηνο σπουδών είναι κοινό και για τις τρεις ειδικεύσεις, ενώ το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο είναι εξάμηνα ειδίκευσης, στα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης και ένα (1) μάθημα άλλης ειδίκευσης, που αποτελεί επιλεγόμενο μάθημα.