Ινστιτούτο C.E.D.I.M.E.S

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συνεργάζεται με το ινστιτούτο C.E.D.I.M.E.S που εδρεύει στο Παρίσι.

Αντικείμενα του Ερευνητικού Ινστιτούτου είναι τα ακόλουθα:

 • Η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα των οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων
 • Η Θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα οικονομικών φαινομένων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση και ειδίκευση στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  Α) Τη διοίκηση της ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  Β) Τη διαχείριση οικονομικών κρίσεων και συγκρούσεων (διεθνών και περιφερειακών)
  Γ) Το στρατηγικό οικονομικό σχεδιασμό και την ανάλυση της εθνικής, διεθνούς και περιφερειακής συγκυρίας.
  Δ) Τις διεθνείς επενδύσεις νέων οικονομιών και τεχνολογιών.
  Ε) Τη γεωπολιτική σταθερότητα και την κοινονικοοικονομική ασφάλεια.
  ΣΤ) Τις εξελίξεις των αγορών εργασίας, κεφαλαίου και πόρων σ εεθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η απασχόληση νέων ερευνητών που ετοιμάζουν, διδακτορική διατριβή και μπορούν να καλύπτουν διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Δ.Ο.Σ.Α.
 • Η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις καθώς και σ’ αυτά που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το C.E.D.I.M.E.S.
 • Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός της επιστημονικής σκέψης και του επιστημονικού προβληματισμού, καθώς και η διαμόρφωση συμβουλευτικών προτάσεων προς την πολιτεία, στα θέματα που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες ερευνητικές κατευθύνσεις.
 • Η ανάληψη μελετών για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τους ερευνητικούς στόχους που τίθενται.

Οι στόχοι του ερευνητικού αυτού Ινστιτούτου είναι οι ακόλουθοι:

 • Η συμβολή στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, καθώς και της επιστημονικής κοινότητας του Δ.Π.Θ., τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον.
 • Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Θράκης και της Ελλάδος γενικότερα.
 • Η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Θράκης και των ευκαιριών επενδύσεων με την αξιοποίηση των πορισμάτων των εξειδικευμένων ερευνών και την ευρύτερη γνωστοποίησή τους, καθώς και η ανάδειξή της ως εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και φυτωρίου νέων επιστημόνων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στην ευρύτερη περιοχή.