Οργάνωση Σπουδών

Α) Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

 Β) Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων εξαμήνου

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνία που ορίζεται πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος μία δήλωση, στην οποία να δηλώνονται τα μαθήματα, τα οποία αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού εντύπου, το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία.

Η παραπάνω δήλωση θα υποβληθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από οποιονδήποτε, που θα έχει νόμιμη εξουσιοδότηση για αυτό το σκοπό. Δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας. Επίσης μετά την λήξη της προθεσμίας, δε γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε αιτήσεις για αλλαγή δηλώσεως, η οποία έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα.

Αν ένας/ μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα, και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει διδακτικά βοηθήματα ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου.

 Γ) Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογήν μαθημάτων, το περιεχόμενο τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό « διδακτικών μονάδων » (δ.μ Στο πρόγραμμα σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. Αρμόδια για την κατάρτιση του προγράμματος είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα .

 Δ) Διδακτικά βιβλία και βοηθήματα

Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα τα οποία χορηγούνται δωρεάν.