Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4957/2022 (άρθρο 86), εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο Π.Μ.Σ. Επίσης δεν δικαιούνται απαλλαγής και όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

 

(ΦΕΚ 4899 Β/2022) Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης

(ΦΕΚ  4837 Β/2023) Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024