Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το τμήμα οικονομικών επιστημών (εφεξής ΤΟΕ), διαθέτει συμβατή και εναρμονισμένη πολιτική ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) με την πολιτική ποιότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του ΤΟΕ, είναι συμβατή με τον στρατηγικό σχεδιασμό του τμήματος και έχει εγκριθεί από την συνέλευση του τμήματος (81/17.10.2019) και έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του τμήματος. Το ΤΟΕ υπογραμμίζει την δέσμευση του για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, στηρίζει τον προσανατολισμό του ΠΠΣ, προωθεί τους στρατηγικούς σκοπούς του τμήματος, υλοποιεί τους επιμέρους ερευνητικούς και διδακτικούς στόχους του ΤΟΕ και καθορίζει τα ενδεδειγμένα μέσα υλοποίησης τους.

Read More