Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης – ΜΒΑ


Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης – ΜΒΑ
ΜΒΑ: «Master in Business Administration» :

Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης:

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα.

Oι φοιτητές του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά δεκατρία (13) μαθήματα, και συγκεκριμένα: α) ένδεκα (11) μαθήματα κορμού, και β) δυο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ένα από κάθε προσφερόμενη κατηγορία και εξάμηνο). Από τα μαθήματα επιλογής το ένα (1) είναι το μάθημα που καθορίζει την κατεύθυνση μαζί με την επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας. Από τα μαθήματα επιλογής μπορεί να επιλεγεί και μάθημα άλλης κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτισθεί ή αναθεωρηθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

Α Εξάμηνο (Κοινό εξάμηνο για όλες τις Κατευθύνσεις)

 • Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου.

 • Διεθνή Χρηματοοικονομικά.

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοίκησης.

 • Ανάλυση Δεδομένων.

Β Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γενικής Διοίκησης)

 • Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική.

 • Διοικητική Λογιστική.

 • Μέθοδοι Διοίκησης και Πρόβλεψης.

 • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

 • Μάθημα επιλογής.

Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής Β΄ Εξαμήνου:

  • Κανονιστικό πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου.

  • Οικονομικά των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών.

  • Διαχείριση Κινδύνων

  • Μεταφορές και Ναυτιλία

Β Εξάμηνο (Κατεύθυνση Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική)

 • Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική.

 • Διοικητική Λογιστική.

 • Μέθοδοι Διοίκησης και Πρόβλεψης.

 • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

 • Διαχείριση Κινδύνων.

Β Εξάμηνο (Κατεύθυνση Μεταφορές και Ναυτιλία)

 • Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική.

 • Διοικητική Λογιστική.

 • Μέθοδοι Διοίκησης και Πρόβλεψης.

 • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

 • Μεταφορές και Ναυτιλία.

Γ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γενικής Διοίκησης)

 • Διεθνές Marketing.

 • Διεθνές Management και Στρατηγική.

 • Επιχειρηματικό Σχέδιο.

 • Θεωρία Παιγνίων

Γ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική)

Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής Γ΄ Εξαμήνου:

Γ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Μεταφορές και Ναυτιλία)

Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής Γ΄ Εξαμήνου:

Δ Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία. (Εκτελείται σε μία (1) από τις τρεις (3) κατευθύνσεις) H Γ.Σ.E.Σ. έχει το δικαίωμα να επιφέρει μετατροπές στο πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων ανά εξάμηνο.

H Γ.Σ.E.Σ. έχει το δικαίωμα να επιφέρει μετατροπές στο πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων ανά εξάμηνο.