Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στοχοθεσία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος, εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2019. Η συζήτηση για την διαμόρφωση των στόχων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, την αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού του προέδρου του Τμήματος που κατατέθηκε στην κοσμητεία της σχολής και τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης.
Αποστολή του τμήματος είναι:
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης και της διοίκησης των επιχειρήσεων καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην
πρόοδο της οικονομικής θεωρίας, της διοίκησης των επιχειρήσεων, και των εφαρμογών τους.

Read More