Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ψηφιακή Προσβασιμότητα


Σεμινάριο ενίσχυσης ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή/και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.