Ανακοίνωση για τη Στέγαση και τη Σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ (ΦΕΚ Β’ 5110/31/12/2019), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (Στέγαση), ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, θα είναι από Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 έως  και  Παρασκευή 3  Απριλίου 2020.

Β. ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

     Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για σίτιση προπτυχιακών φοιτητών/τριών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, θα είναι από Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 έως και Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ5/68535/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ. Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2020

ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1