ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ Μ.Β.Α. «Master in Business Administration»


Ανακοίνωση Επιτυχόντες_Εγγραφή_Δίδακτρα_ΜΒΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΜΒΑ

Υπεύθυνη_Δήλωση αποδοχής κανονισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΚΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Υπεύθυνη_Δήλωση συνοδ.απαλ.διδάκτρων

ΦΕΚ 2726.03.07.2020 τ.Β΄