Οργάνωση ειδικής επαναληπτικής εξέτασης για τους φοιτητές που κατάγονται από τις πληγείσες από τον κυκλώνα περιοχές (ΘΕΜΑ Ε1 – Έκτακτα φοιτητικά θέματα)


Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθ. 65/23-9-2020 συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

  1. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44022/1735/13-4-2020 (αριθ. 25/28/9-4-2020 συν.) απόφαση της Συγκλήτου, που αφορά στην τροποποίηση της αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/5344/192/25-9-2018 απόφασης της Συγκλήτου σχετικής με την ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρυτανικό Συμβούλιο.
  2. Την προφορική εισήγηση της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτριας κας Ζωής Γαβριηλίδου.
  3. Τις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω του κυκλώνα,

αποφάσισε να προτείνει την οργάνωση ειδικής επαναληπτικής εξέτασης για τους φοιτητές που κατάγονται από τις πληγείσες από τον κυκλώνα περιοχές και οι οποίοι, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, δεν κατάφεραν να λάβουν μέρος σε προγραμματισμένες εξ αποστάσεως εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα των Τμημάτων τους, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους για τη διοργάνωση της επαναληπτικής εξέτασης.

Ο Πρύτανης
Αλέξανδρος υχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής