Ανακοίνωση δικαιολογητικών για σίτιση από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο_02.10.2020


 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά ΣΙΤΙΣΗΣ, να τα αποστείλουν ΑΜΕΣΑ ηλεκτρονικά στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων σε κάθε πόλη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής : 

 1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη σίτιση.
 2. Βεβαίωση του Ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα για σίτιση.
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος ΦΕΚ. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (2019).

Επιπλέον σε περίπτωση που ο φοιτητής εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσκομίζει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δημόσιας αρχής:

 1. Βεβαίωση του Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.2.
 2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος ΦΕΚ κατηγορία.
 3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.
 4. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄ 120). Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1.
 5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του συνημμένου ΦΕΚ. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
 6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/της φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του συνημμένου ΦΕΚ.
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης.

* Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε ό,τι αφορά στην κατάθεση των δικαιολογητικών για ΣΙΤΙΣΗ αυτή θα γίνεται ως εξής :

 • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Κομοτηνής στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή. ekravvar@admin.duth.gr
 • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Ξάνθης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης tath@xan.duth.gr
 • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Αλεξανδρούπολης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης tath@alex.duth.gr
 • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Ορεστιάδας στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων tath@ores.duth.gr

 Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Συν1_Αίτηση Σίτισης

Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ