Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.


Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Α΄) Υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄)» προκειμένου να λάβετε γνώση και να προβείτε άμεσα σε εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων σας στη Σύγκλητο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο Πρύτανης
Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής

Εκλογικές διαδικασίες.pdf

ΦΕΚ3969