Ανακοίνωση για διαδικτυακή ημερίδα


Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για την ενημέρωση των φοιτητών που επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το ακ. έτος 2020-2021.

Η ενημέρωση αφορά την χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Δ.Π.Θ.», καθώς και το  νέο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Ώρα έναρξης: 10:00

Σύνδεσμος για την συμμετοχή:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYwMGI4MTQtYjY0Yy00YzI0LWJiMjktNjJjYjdlMTQwYTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22406d584f-63f5-42a6-91d4-808108f9dfe1%22%7d

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ

Κτίριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής ΤΚ 69100

Τηλέφωνα επικοινωνίας 25310 39143 και 2531039321