ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Finance – Accounting του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Finance – Accounting

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική- Λογιστική, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 1388/08.04.2021 τ.Β΄ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην:

 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Finance – Accounting

Με τις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

 1) Χρηματοοικονομική (Finance)

2) Λογιστική (Accounting)

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Πληροφορικής) και Πολυτεχνικών Σχολών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων το πτυχίο των οποίων παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο και το σκοπό του παρόντος Π.Μ.Σ.

Στον 1ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2021, θα εισαχθούν  έως σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν από  5 Μαΐου έως και 23 Ιουνίου διαδικτυακά στο site του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (https://finanaccount.econ.duth.gr/) ή σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, στην οποία προσδιορίζεται για ποια από τις δύο ειδικεύσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος (το έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία του υποψηφίου.
 4. Αντίγραφο βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου/ων ή Διπλώματος/ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, αν υπάρχει ή  της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (εάν υπάρχουν).
 9. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους εμπρόθεσμα γίνεται σε τρεις φάσεις:

 • Πρώτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και προκρίνει για συνέντευξη τον σχετικό αριθμό υποψηφίων.
 • Δεύτερη φάση: Οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί για την φάση αυτή περνούν από συνέντευξη από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Η συνέντευξη γίνεται σε αίθουσα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή διαδικτυακά ανάλογα με τις συνθήκες.
 • Τρίτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος συνεδριάζει και καταρτίζει την λίστα των υποψηφίων, που εισάγονται στο Πρόγραμμα. Η Επιτροπή του Προγράμματος για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων, που εισάγονται, αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και τον βαθμό πληρότητας αυτών σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαιτεί την καταβολή διδάκτρων από τους σπουδαστές δύο χιλιάδων και τετρακοσίων είκοσι πέντε (2.425) ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο τελών φοίτησης 4.850€) και δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://finanaccount.econ.duth.gr/, στο τηλέφωνο 25310-39575 και στη σελίδα του Π.Μ.Σ. στο Facebook (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Χρηματοοικονομική-Λογιστική” Finance – Accounting).