1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Master in Business Administration του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


1Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Master in Business Administration

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 16ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 1352/06.04.2021 τ.Β΄ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Μ.Β.Α. «Master in Business Administration».

(Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

 Με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

 1) Γενική Διοίκηση (General Management)

2) Χρηματοοικονομικά (Finance)

3) Μεταφορές (Transportation)

 Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και ΤΕΙ.

Στον 16ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τον Νοέμβριο του 2021, θα εισαχθούν  τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν από 17 Μαΐου έως και 11 Ιουνίου σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή διαδικτυακά στο site του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση (το έντυπο παραλαμβάνεται από την γραμματεία ή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://econ.duth.gr/wp-content/uploads/2019/03/ΑΙΤΗΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.doc).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Γίνονται αποδεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποφοιτήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
 5. Δυο συστατικές επιστολές από διδάσκοντες κατά την διάρκεια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του υποψήφιου και εφόσον υπάρχει μία συστατική επιστολή από εργοδότη του υποψήφιου.
 6. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας. Δεν απαιτείται από απόφοιτους αγγλόφωνων πανεπιστημίων.
 7. Έκθεση ενδιαφερόντων, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο ΜΒΑ του τμήματος και τους γενικότερους στόχους του (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλπ).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, άλλα πτυχία, κ.λ.π.
 9. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους εμπρόθεσμα γίνεται σε τρεις φάσεις:

 • Πρώτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και προκρίνει για συνέντευξη τον σχετικό αριθμό υποψηφίων.
 • Δεύτερη φάση: Οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί για την φάση αυτή περνούν από συνέντευξη από μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος. Η συνέντευξη θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη σε αίθουσα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή διαδικτυακά ανάλογα με τις συνθήκες
 • Τρίτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος συνεδριάζει και καταρτίζει την λίστα των υποψηφίων, που εισάγονται στο Πρόγραμμα, όπως επίσης και λίστα επιλαχόντων που δεν ξεπερνά το 20% των θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα. Η Επιτροπή του Προγράμματος για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων, που εισάγονται, αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και τον βαθμό πληρότητας αυτών σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ΜΒΑ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων από τους σπουδαστές δύο χιλιάδων και πεντακοσίων (2.500) ευρώ ετησίως και δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Οι δυο πρώτοι κάθε σειράς εισαγωγής βραβεύονται από το ΜΒΑ, με υποτροφία 2000 ευρώ (ο πρώτος) και 1000 ευρώ (ο δεύτερος).
 • Προσθετές ειδικές βραβεύσεις από εταιρίες δίδονται σε κάθε σειρά εισαγωγής.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 25310-39824-39825-39826) ή στην ιστοσελίδα του: https://econ.duth.gr/

Αίτηση Εισαγωγής

Προτεινόμενη Φόρμα Συστατικής Επιστολής