Χορήγηση 40 Υποτροφιών σε Προπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021


στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049108

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην υπ’ αριθμ. 95/09.06.2021 Συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΩΤΡΨ46ΨΖΥ1-ΖΚΦ)

Προκηρύσσει

τη χορήγηση σαράντα (40) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές (-τριες) των Σχολών και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5049108. Για τη χορήγηση της υποτροφίας καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση (Παράρτημα Ι),

Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της προκήρυξης και όλα τα σχετικά σε αυτήν έγγραφα και δικαιολογητικά παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.
Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.