Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επισκέπτες Ερευνητές (Visiting Research Fellows)


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό πεδίο με τους κλάδους των Οικονομικών Επιστημών , της Διοικητικής Επιστήμης και των Μαθηματικών-Ποσοτικών Μεθόδων στην Οικονομική επιστήμη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, να υποβάλουν αίτηση για θέσεις «Επισκέπτη Ερευνητή» (Visiting Research Fellow) στο Τμήμα.

Καθεστώς στο Τμήμα/Προνόμια: Οι Επισκέπτες Ερευνητές αποτελούν ενεργό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος. Η συνεργασία τους με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αναφέρεται σε διακριτό χώρο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, αποκτούν διεύθυνση e-mail, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνδρομητικά περιοδικά και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος.

Υποχρεώσεις: Οι Επισκέπτες Ερευνητές έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην ακαδημαϊκή διαδικασία του Τμήματος. Καλούνται να δώσουν τουλάχιστον μία ανοικτή διάλεξη στα πλαίσια του προπτυχιακού ή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος και οφείλουν να καταγράφουν σε μία ή περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες τα ευρήματα της έρευνας τους. Με την ολοκλήρωση του έργου τους, οι Επισκέπτες Ερευνητές υποβάλλουν τελική έκθεση πεπραγμένων.

Διάρκεια: 12 μήνες ή περισσότερο αν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας.

Αμοιβή: Το Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει χρηματική αμοιβή στους Επισκέπτες Ερευνητές. Ωστόσο, οι προσπάθειες Επισκεπτών Ερευνητών του Τμήματος να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους μέσα από ερευνητικά προγράμματα υποστηρίζεται επιστημονικά από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Αιτήσεις/Δικαιολογητικά: Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα – υπόμνημα εργασιών
  • Ερευνητική πρόταση (μέχρι 3 σελίδες) η οποία να αναφέρει συνοπτικά τους στόχους, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα της έρευνας.
  • Αντίγραφα 1-2 ενδεικτικών δημοσιεύσεων.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από  8 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 με την ένδειξη «Επισκέπτες Ερευνητές» στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@econ.duth.gr.