(ΚΕ 82309, Α.Π. 35722/2021) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης


Αφορά την 30675/28-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

96ΠΤ46ΨΖΥ1-ΣΔ3