Χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2021-2022 «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης»


Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» (Ευθυμίου Χριστόπουλου) προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το έτος 2021-2022 προς το σκοπό πραγματοποιήσεως μεταπτυχιακών σπουδών στην αλλοδαπή με σύνταξη διδακτορικής διατριβής στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  1. παιδαγωγική επιστήμη (1 υποτρoφία) με έμφαση στο θέατρο και στη λογοτεχνία
  2. ιατρική επιστήμη (1 υποτροφία)
  3. νομική επιστήμη (1 υποτροφία)
  4. οικονομικές επιστήμες (1 υποτροφία)
  5. πολυτεχνικές επιστήμες (1 υποτροφία) με έμφαση στα θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό κέντρο της αλλοδαπής. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα με την πανδημία (covid-19) η παροχή των υποτροφιών θα γίνει κατ’ εξαίρεσιν χωρίς διαγωνισμό, στη βάση των εξής κριτηρίων επιλογής: α) η επιστημονική πρωτοτυπία της εργασίας, β) η πρακτική της διάσταση, γ) το εν γένει επιστημονικό έργο του υποψηφίου, δ) η επίδοση στο πανεπιστήμιο και ε) η προσωπική και οικογενειακή οικονομική κατάσταση.
  2. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 800 ευρώ μηνιαίως (ακαθάριστο-συνολικό ποσό). Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος με έναρξη την 01.01.2022 με δυνατότητα μονοετούς παρατάσεως η οποία είναι συνάρτηση της ικανοποιητικής προόδου της επιστημονικής προσπάθειας του υποτρόφου και των οικονομικών δεδομένων του ιδρύματος.
  3. Η επιλογή θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίσθηκαν και με βάση την κείμενη νομοθεσία. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί για τη διαμόρφωση της κρίσης του να ζητήσει τη συνδρομή των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών με ορισμό ειδικών καθηγητών, εν ενεργεία ή μη.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης μέχρι 31.10.2021 αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στο Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης (Χαριλάου Τρικούπη 83 ΤΚ 10681).

Δυνατή είναι και η υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail: morfot.christop@yahoo.com).
Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: https://idrchrist.org

O Πρόεδρος του Ιδρύματος
Γεώργιος Ορφανίδης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
E-mail: gorfan@law.uoa.gr