Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Ο Πρόεδρος, τα Μέλη ΔΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλούν στην Τελετή Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος, η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, ώρα 14:00 μμ, διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams

(Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFiNDViNTEtZmZhNy00MGNlLTkzNjMtMWI2NTRjNjNhYTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%224b088195-f2a6-451d-9c62-1931bc5dde67%22%7d).