Ανακοίνωση και πρόσκληση ΙΚΥ για πρόγραμμα υποτροφιών διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα


ια να δείτε α) την με αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022, ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και β) την με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022, πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ δε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» παρακαλώ κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία:

  1. Ανακοίνωση Υποτροφιών Διδακτορικά (PDF: 199Kb).
  2. 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ Πρόσκληση Δικαιούχων (PDF: 595Kb).