Δια ζώσης ορκωμοσία (19 & 20 Μαΐου 2022)


Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022 ή και σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 Μαΐου 2022 (Λόγω μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για την ακριβή ημέρα και ώρα θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση)

Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 4/04/2022 έως 20/04/2022 να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία, επιλέγοντας  από το μενού Βαθμολογία-> Προϋποθέσεις Πτυχίου-> Αίτηση Ορκωμοσίας.

Θα χρειαστεί να αναρτήσουν:

  • Αίτηση Ορκωμοσίας
  • Φωτογραφία «κομμένης» της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας-πάσο (σε περίπτωση απώλειάς της θα πρέπει να αναρτήσουν σχετική δήλωση απώλειας από την Αστυνομία).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι 20/04/2022 εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

  • Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία στη Βιβλιοθήκη ή εάν οφείλονται προς επιστροφή βιβλία στον Εύδοξο) και
  • Εστία (να μην υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις στέγασης, εφόσον έγινε χρήση).

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί από τη Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Φοιτητικών Εστιών ή Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από τους φοιτητές/τριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιονδήποτε τρόπο, της τελετής καθομολόγησης, καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας καθομολόγησης. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΔΠΘ, καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον Ν. 4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Επισημάνσεις:

Κάθε απόφοιτος μπορεί να συνοδεύεται κατ΄ανώτατο όριο από δύο άτομα, τα ονόματα των οποίων θα αναγραφούν στην αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία. Η είσοδος θα επιτραπεί μόνο στους αποφοίτους προς ορκωμοσία και στα άτομα που έχουν δηλωθεί ως προσκεκλημένοι.

Η είσοδος στους χώρους του Τμήματος πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης:

  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 (μετά τη συμπλήρωση 14 ημερών),
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών και μικρότερο των 180 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσης ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου,
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) έως και 48 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα εισόδου.
  • Κατ΄εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανήλικων ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαεπτά (17) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως και 24 ώρες πριν την είσοδο.
  • Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή, τόσο κατά την είσοδο όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο διεξαγωγής της τελετής.
  • Όλοι οι εισερχόμενοι στο χώρο οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.