ΙΚΥ – Πρόγραμμα υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικ. Δ. Χρυσοβέργη


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια:

Επίπεδο Ειδίκευση Θέσεις Έναρξη υποτροφίας Διάρκεια υποτροφίας
Διδακτορική Διατριβή Μαθηματικά Δύο (2) 01.09.2022 36 διαδοχικοί μήνες
Διδακτορική Διατριβή Αστρονομία Δύο (2) 01.09.2022 36 διαδοχικοί μήνες
Διδακτορική Διατριβή Φυσιολογία Δύο (2) 01.09.2022 36 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 /7 /2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ.

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.