Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/Β΄/07-06-2022). Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκινά στις 09/06/2022 και λήγει την 01/07/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00, και μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοτόπους του I.K.Y. (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).

Παρακαλούμε να προβείτε στη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στους πτυχιούχους/τελειοφοίτους του Τμήματός σας καθώς και στα μέλη Δ.Ε.Π.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 210- 3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr


Συνημμένο: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (PDF: 376Kb).