Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων (ΚΕ 82919, Α.Π. 44640/22-09-2022)


Για να δείτε τον “Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων ανά επιστημονικό πεδίο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 34266/07.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΚΥΘ46ΨΖΥ1-ΔΞ6) στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» MIS 5180690”, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (PDF: 847Kb).