Εγγραφή εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των διακριθέντων αθλητών


Οι εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία των διακριθέντων αθλητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών καλούνται να αποστείλουν,  στην ηλεκτρονική διεύθυνσή secr@econ.duth.gr από τις 23/11/2022 ως και τις 30/11/2022, όλα τα δικαιολογητικά που ακολουθούν.

  1. Την αίτηση εγγραφής
  2. Φωτ/πία απολυτηρίου
  3. Φωτ/πία της αστυνομικής ταυτότητα
  4. Διαγραφή από πρηγούμενο Τμήμα (εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών Α΄κύκλου)
  5. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  6. Πιστοποιητικό γέννησης(μόνο για τους άρρενες)