«Διαδικασία κατάθεσης έντυπου «Δήλωση Κατάθεσης Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης» εργασιών / διατριβών» για την ανάρτησή τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Δ.Π.Θ


«Διαδικασία κατάθεσης έντυπου «Δήλωση Κατάθεσης Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης» εργασιών / διατριβών» για την ανάρτησή τους στο
Ιδρυματικό Αποθετήριο του Δ.Π.Θ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ