• ΝΚ34
  ECTS: 6

  Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητικό πλαίσιο διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης Διακρίσεις Κόστους Φύλλου Μερισμού Εξόδων ΓΒΕ, Διακρίσεις ΓΒΕ, Επιμερισμός σε κύρια και βοηθητικά τμήματα Απογραφή και Αποτίμηση Αποθεμάτων. Υπολογισμός κόστους παραχθέντων, κόστους [...]

 • ΝΚ35
  ECTS: 6

  Χρηματοοικονομική Ανάλυση

  Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν αλλά και να υπολογίζουν την παρούσα και μελλοντική αξία σειρών πληρωμών και να προβαίνουν σε αξιολόγηση επενδύσεων. [...]

 • ΝΚ32
  ECTS: 6

  Στατιστική II

  Σε αυτό το μάθημα θα αναπτυχθούν η δεξιότητα των φοιτητών/φοιτητριών στην επίλυση προβλημάτων, η χρήση και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων και η ικανότητα αναλυτικής και επαγωγικής σκέψης. Γενικές Ικανότητες: Αναζήτηση, ανάλυση [...]

 • ΝΚ33
  ECTS: 6

  Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙI

  Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, λειτουργούν σ` ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές. Η υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών management, ανταγωνιστικών στρατηγικών [...]

 • ΝΚ 31
  ECTS: 6

  Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις κάτωθι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες: Απόκτηση Γνώσεων: 1. απόκτηση επιστημονικής γνώσης σε ειδικές θεματικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου [...]