• ΝΚ64Α
  ECTS: 6

  Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων

  Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν γνώση των οικονομικών εννοιών που απαιτούνται για την κατανόηση του πως οι οικονομίες λειτουργούν και αποδίδουν, το πώς οι [...]

 • ΝΚ63
  ECTS: 6

  Θεωρία Αποφάσεων

  Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της εφαρμογής πιθανολογικών υποδειγμάτων/θεωριών και ποσοτικών μεθόδων για την υποστήριξη προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Με συστηματική ανάπτυξη της θεωρίας λήψης αποφάσεων και παρουσίασης των [...]

 • ΝΚ61
  ECTS: 6

  Διεθνής Οικονομική ΙΙ

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές που σχετίζονται με την αγορά συναλλάγματος. 2. Ικανότητα επεξήγησης [...]

 • ΝΕ 67
  ECTS: 6

  Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις

  Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του ενωσιακού δικαίου . Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες εστιάζοντας στο κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. [...]

 • ΝΕ 65
  ECTS: 6

  Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙII

  Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις ειδικές θεματικές του εμπορικού δικαίου με έμφαση στους κλάδους του αξιογραφικού και του τραπεζικού δικαίου. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών χαρακτηριστικών [...]

 • ΝΚ64Α
  ECTS: 6

  Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων

  Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν γνώση των οικονομικών εννοιών που απαιτούνται για την κατανόηση του πως οι οικονομίες λειτουργούν και αποδίδουν, το πώς οι [...]

 • ΝΚ 62
  ECTS: 6

  Οικονομετρια II

  Το βασικό μάθημα κορμού της Οικονομετρίας ΙΙ αποτελεί για το φοιτητή ένα βασικό εργαλείο ανάλυσης και ενδελεχούς αναζήτησης των εμπειρικών σχέσεων σε μια οικονομία. Οι διαλέξεις αφορούν τα ζητήματα εκείνα [...]

 • ΝΕ 66
  ECTS: 6

  Οικονομικά της Εργασίας

  Η Οικονομική της Εργασίας επιζητεί την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και θεσμών της αγοράς εργασίας μελετώντας τη δυναμική ανάμεσα σε εργοδότες, εργαζομένους καθώς και τα κίνητρα μισθού, τιμής και κέρδους. [...]

 • ΕΠ 64Β
  ECTS: 6

  Γεωοικονομία και Οικονομική Γεωγραφία

  Περιγραφή μαθήματος Το συγκεκριμένο μάθημα μελετά τις διαδικασίες της παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής αλληλεξάρτησης και ολοκλήρωσης μέσα στην ιστορική εξέλιξη. Εξετάζει τα ζητήματα που θέτει η οικονομική γεωγραφία, εστιάζοντας στις ειδικές διαστάσεις [...]