Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό εξετάζει το ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων ως στρατηγικός εταίρος διοίκησης στους σύγχρονους οργανισμούς. Κομβικές λειτουργίες όπως η πρόσληψή, η επιλογή, η ανάπτυξη, η αξιολόγηση, η διατήρηση, η αμοιβή, και οι εργασιακές σχέσεις εξετάζονται. Οι επιδράσεις του νομικού και του παγκόσμιου περιβάλλοντος αποτιμώνται και, επίσης, αναλύονται τρέχοντα ζητήματα όπως η εκπαίδευση στη διαφορετικότητα, οι πολιτικές για τη σεξουαλική παρενόχληση, και η άνοδος του κόστους των ποικίλων επιδομάτων αναλύονται.
Επιπλέον, εξετάζονται καλές πρακτικές από επιλεγμένες επιχειρήσεις.