Διεθνές Μάνατζεμεντ


Περιγραφή μαθήματος
Το διεθνές μάνατζμεντ επικεντρώνεται στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η δυναμική της παγκοσμιοποίησης. Εξετάζει διαπολιτισμικά και οργανωσιακά φαινόμενα που σχετίζονται με το μάνατζμεντ εντός μίας διεθνούς αγοράς και του συνολικότερου παγκόσμιου κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναλύουν και να κατανοούν πληρέστερα τις ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (κοινωνικοοικονομικοί οργανισμοί) κατά τη διεθνή επέκταση των δραστηριοτήτων τους και σε σχέση και με το εξελισσόμενο εξωτερικό τους περιβάλλον (άμεσοι και έμμεσοι ανταγωνιστές).

Μαθησιακά αποτελέσματα
Μέσα από την παρακολούθηση και μελέτη του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
• Να αναλύουν την οργάνωση των επιχειρήσεων σε διεθνείς όρους.
• Να κατανοούν τις αγοραίες και τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις στη λήψη οργανωσιακών αποφάσεων.
• Να αντιλαμβάνονται τις στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις υπό το πρίσμα των πολιτικών, νομικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών παραγόντων που αφορούν το εκάστοτε πεδίο δράσης.
• Να προσαρμόζονται, να συνεργάζονται και να ηγούνται σε διεθνείς, πολυπολιτισμικούς,
διεπιστημονικούς, ανταγωνιστικούς, μεταβαλλόμενους και πολύπλοκους οργανωσιακούς χώρους και ομάδες.

Γενικές ικανότητες

• Ικανότητα πληρέστερης αντίληψης ζητημάτων που αφορούν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.
• Ικανότητα συσχέτισης εννοιών και γνώσεων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
• Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού.
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων σε πολύπλοκες και μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Περιεχόμενα μαθήματος

1. Η έννοια του παγκόσμιου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και η παγκοσμιοποίηση
2. Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης έως σήμερα: Μία κριτική αποτίμηση
3. Η έννοια της διεθνούς και πολυεθνικής επιχείρησης
4. Εθνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον: Πολιτικό, νομικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό περιβάλλον
5. Διεθνές εμπόριο και ξένες επενδύσεις
6. Οι διεθνείς οργανισμοί και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα
7. Διεθνής στρατηγικός σχεδιασμός και έλεγχος και η προσέγγιση Stra.Tech.Man
8. Αξιολόγηση και ανάλυση ξένων αγορών και στρατηγικές εισόδου
9. Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες
10. Διεθνές μάρκετινγκ και διεθνής χρηματοοικονομική διοίκηση
11. Ο ρόλος της κουλτούρας, η διεθνής διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και διεθνείς εργασιακές σχέσεις
12. Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων μέσα στο παγκόσμιο σύστημα και πολιτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας
13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

• Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11560
Έκδοση: 1η έκδ./2006
Συγγραφείς: Βλάδος Χάρης
ISBN: 978-960-218-467-7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
• Μάνατζμεντ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112690788 Έκδοση: 1η Ελληνική από 3η Γαλλική/2020 Συγγραφείς: Michel Barabel, Olivier Meier ISBN: 9786185036560
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ Ι.Κ.Ε.
• Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα, 8η Έκδοση Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77106780
Έκδοση: 8η/2018
Συγγραφείς: Griffin Ricky W., Pustay M.W., Δημήτρης Μανωλόπουλος, Παναγιώτα Σαπουνά (επιμέλεια)
ISBN: 978-960-418-770-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Διοίκηση επιχειρήσεων

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

• Διοίκηση Επιχειρήσεων, 13η Έκδοση
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107678 Έκδοση: 13η/2019
Συγγραφείς: Bateman, Snell, Konopaske, Kατερίνα Σαρρή, Παύλος Δελιάς, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος (επιμέλεια)
ISBN: 978-960-418-815-4
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
• Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό περιβάλλον
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41964142 Έκδοση: 1η έκδ./2014
Συγγραφείς: Μπιτζένης Αριστείδης Π.
ISBN: 978-960-351-960-7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ
• Luthans, F., & Doh, J. P. (2018). International management: Culture, strategy, and behavior(10th ed.). McGraw-Hill Education.
• Deresky, H. (2016). International management: Managing across borders and cultures, text and cases. (9th ed.). Pearson Education Limited.