Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


To Tμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως στόχο τη μελέτη και την προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Προσφέρει όλα εκείνα τα θεωρητικά και ποσοτικά εργαλεία που επιτρέπουν την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος με βάση δύο άξονες:
•Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και επομένως παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών θεωριών και των υποδειγμάτων – μοντέλων.
•Ο δεύτερος αφορά την διατύπωση επιστημονικά “ορθών” θέσεων και προτάσεων για την επίτευξη κάποιων στόχων ως προς την δικαιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του οικονομικού συστήματος. Αυτός σχετίζεται άμεσα με το μάνατζμεντ, που περιλαμβάνει δράσεις
-αποφάσεις για τις μελλοντικές ανάγκες μίας επιχείρησης, την αποδοτική χρήση, οργάνωση και έλεγχο των πόρων μίας επιχείρησης, και την ενεργοποίηση των μέγιστων ικανοτήτων των
εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Σε αυτό το μάθημα θα αναπτυχθούν η επικοινωνιακή δεξιότητα των φοιτητών/φοιτητριών και η ικανότητα αναλυτικής και επαγωγικής σκέψης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:
Γνωρίζουν τις βασικές αρχές Μάνατζμεντ και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
Γνωρίζουν τι είναι Μάνατζμεντ Δραστηριοτήτων και πως μπορούν να ανακτήσουν/διαχειριστούν τις απαιτούμενες πληροφορίες
Έχουν μία αρχική εικόνα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης μίας επιχείρησης
Κατανοήσουν την έννοια της παγκοσμιοποίησης και της Ελληνικής πραγματικότητας.
Το μάθημα στηρίζεται στην έννοια της εκπαίδευσης που βασίζεται στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των φοιτητών/φοιτητριών να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ορθή χρήση πληροφοριών σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και τέλος η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και της δημιουργικότητας τους.