Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ


Αυτό το μάθημα (Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ) αφορά το Μάνατζμεντ (Management) και πως αυτό εφαρμόζεται στη διοίκηση επιχειρήσεων (και οργανισμών) με αποτελεσματικό τρόπο. Στόχος του μαθήματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και η εμπέδωση/εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα των εννοιών του Μάνατζμεντ σε συνέχεια του μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι» του Α’ εξαμήνου.
Ειδικότερα θέλει να δώσει στους φοιτητές μια πλήρη εικόνα των βασικότερων θεμάτων που αφορούν την επιτυχή άρθρωση καινοτόμων διαχειριστικών δράσεων μέσα στο ιδιαίτερα πολύπλοκο και αβέβαιο περιβάλλον της τρέχουσας Παγκόσμιας Κρίσης. Σκοπεύει στο να ενισχύσει ουσιαστικά τις γνώσεις και την κατανόηση τους όσον αφορά την επιτυχή διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής, της επιχειρηματικής προσαρμοστικότητας και, κατ’επέκταση, να ενισχύσει την μελλοντική αποτελεσματικότητα τους στην συνδυασμένη λήψη, υλοποίηση και έλεγχο των αναγκαίων στρατηγικών, τεχνολογικών και διοικητικών αποφάσεων μέσα στους οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν, κατά τρόπο δημιουργικό, ευέλικτο και καινοτόμο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Να αντιλαμβάνονται τις βασικές δεξιότητες ενός παράγοντα αλλαγής, με καινοτόμο επιχειρηματικό – διαχειριστικό σκεπτικό
 Να εργάζονται κατ’ άτομο και σε ομάδες στην διοίκηση αλλαγής και καινοτομίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα
 Να λαμβάνουν στρατηγικές, τεχνολογικές και διαχειριστικές αποφάσεις για την αλλαγή κατά τρόπο ολοκληρωμένο, πρακτικό, πρωτότυπο και εφευρετικό
 Να εφαρμόζουν ποικίλες τεχνικές επίλυσης επιχειρηματικών – διαχειριστικών προβλημάτων
 Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική νοοτροπία ως προς τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους
 Να καταλάβουν τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία και η ενδο – επιχειρηματικότητα (intra – preneurship) μπορεί να ενθαρρυνθεί σε έναν οργανισμό
 Να αναλύουν τις διαδικασίες των οργανωσιακών αλλαγών σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης.