Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06159/.

Περιγραφή και στόχος μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές μια πλήρη εικόνα των βασικότερων θεμάτων που αφορούν την επιτυχή άρθρωση συστηματικών και καινοτόμων διαχειριστικών δράσεων στο εσωτερικό των διάφορων κοινωνικοοικονομικών οργανισμών, μέσα στο ιδιαίτερα πολύπλοκο και αβέβαιο περιβάλλον της τρέχουσας κρίσης και αναδιάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης.

Σκοπεύει στο να αναπτύξει την κατανόηση τους στα θέματα που αφορούν την επιτυχή διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής και προσαρμοστικότητας και, κατ’ επέκταση, την ικανότητά τους στην συνδυασμένη λήψη, υλοποίηση και έλεγχο των αναγκαίων στρατηγικών, τεχνολογικών και διοικητικών αποφάσεων μέσα στους οργανισμούς που θα απασχοληθούν στο μέλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν την διάσταση της καινοτομίας και των μηχανισμών διαχείρισης αλλαγής σε διαφορετικά οργανωσιακά και λειτουργικά περιβάλλοντα.
 • Να αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με μία συνδυαστική οπτική που συνθέτει τις σφαίρες της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ των διάφορων κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (προσέγγιση Stra.Tech.Man).
 • Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη επί των διάφορων ερωτημάτων που εγείρει η συνεχής διαδικασία της κοινωνικοοικονομικής αλλαγής, στα πλαίσια των ομάδων που συνεργάζονται.
 • Να αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία και η ενδο-επιχειρηματικότητα (intra-preneurship) μπορούν να ενισχυθούν και να βοηθήσουν την ανάπτυξη μέσα σε έναν κοινωνικοοικονομικό οργανισμό.
 • Να αναλύουν με διεισδυτικότητα και πληρότητα τις διαδικασίες των διαφορετικών μορφών των οργανωσιακών αλλαγών, σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης.

Γενικές ικανότητες

 • Προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις.
 • Κατανόηση του τρόπου σύλληψης, επίτευξης και εφαρμογής της επιχειρηματικής καινοτομίας.
 • Ικανότητα σύνθεσης των διαστάσεων της στρατηγικής, της τεχνολογίας και του μάνατζμεντ (προσέγγιση Stra.Tech.Man)
 • Ολοκληρωμένη αντίληψη των οργανωσιακών προκλήσεων, ευκαιριών και απειλών.
 • Ικανότητα μεθοδικής εφαρμογής και ελέγχου των διοικητικών δράσεων κατά την διαδικασία της διαχείρισης αλλαγής.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Παγκοσμιοποίηση
 2. Η κατανόηση της σύγχρονης παγκόσμιας κρίσης
 3. Η πορεία προς μια «νέα παγκοσμιοποίηση»
 4. Αλλαγή, κρίση και νέος παγκόσμιος καπιταλισμός
 5. Προς μια εξελικτική κατανόηση του βαθμιαία αναδυόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος
 6. Προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία
 7. Τα πολλά πρόσωπα της καινοτομίας
 8. Η καινοτομία ως άσκηση οργανωσιακής επιβίωσης
 9. Η καινοτομία σε όρους Stra.Tech.Man και η φυσιολογική μετεξέλιξη των επιχειρήσεων
 10. Οι βασικές διαστάσεις και οι κεντρικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της αλλαγής
 11. Η προσέγγιση Stra.Tech.Man στη διαχείριση της αλλαγής
 12. Η καινοτομική σύνθεση Stra.Tech.Man και η διαχείριση της αλλαγής: Η αφομοίωση της αλλαγής και η συνεχής μεταβολή
 13. Επανάληψη και επίλυση αποριών, επί του συνόλου

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68379911
  Έκδοση: 1η έκδ./2017
  Συγγραφείς: Βλάδος Χάρης
  ISBN: 978-960-218-883-5
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Η επιχείρηση στη νέα εποχή
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11573
  Έκδοση: 1η έκδ./2005
  Συγγραφείς: Crainer Stuart, Dearlove Des
  ISBN: 978-960-218-424-0
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Συμπληρωματική βιβλιογραφία: