Επιχειρηματικότητα ΙΙ


Το μάθημα Επιχειρηματικότητα ΙΙ εστιάζει στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση και εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τρις μέχρι το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους. Πραγματοποιείται μελέτη των επιχειρήσεων, ανάλυση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και γίνεται προσπάθεια επίλυσής τους μέσω της Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting). Αποτελεί ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό μάθημα για τα ελληνικά δεδομένα καθώς εφαρμόζει τις επιστημονικές γνώσεις των φοιτητών/τριών σε πραγματικές συνθήκες και πραγματικές επιχειρήσεις. Το μάθημα της Επιχειρηματικότητας ΙΙ έχει ως στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των εξειδικευμένων γνώσεων των φοιτητών/τριών στην Οικονομική Επιστήμη και την Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια με συγκεκριμένα εργαλεία ώστε οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις γνώσεις τους ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας και στον χώρο των επιχειρήσεων.

Οι φοιητές/τριες παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες (Business Consulting) σε επιχειρήσεις της Κομοτηνής αλλά και της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αποτελεί τον ζωτικό χώρο του Τμήματος και του ΔΠΘ. Δημιουργούνται για τον σκοπό αυτό Consulting Groups που αποτελούνται από 5-7 τελειόφοιτους φοιτητές/τριες. Οι ομάδες αυτές επιβλέπονται σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου από τον διδάσκοντα.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εξειδικευμένης γνώσης των φοιτητών/τριών στην Οικονομική Επιστήμη και την Διοίκηση Επιχειρήσεων σε πραγματικές επιχειρήσεις μέσω των Consulting Groups (Συμβουλευτικών Ομάδων).
 • Διάχυση της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης των φοιτητών στην τοπική κοινωνία.
 • Σύνδεση του επιστημονικού δυναμικού του ΔΠΘ με τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.
 • Απόκτηση know-how και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες για τους απόφοιτους του τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής με την παροχή δωρεάν εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες μετά την κρίση και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 • Μακροπρόθεσμη και διαρκή σύνδεση του επιστημονικού δυναμικού του ΔΠΘ σε επίπεδο διδασκόντων και φοιτητών με τον παραγωγικό ιστό της ευρύτερης περιοχής.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι Συμβουλευτικές Ομάδες (Consulting Groups) αναζητούν και βρίσκουν επιχειρήσεις με τις οποίες επιτυγχάνουν συμφωνία συνεργασίας για την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα Consulting Groups έχουν μια διαρκή συνεργασία στην διάρκεια του εξαμήνου με τις επιχειρήσεις αυτές. Η συνεργασία αυτή εστιάζει σε συζητήσεις μέσω οργανωμένων και δομημένων επιστημονικά συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων με τους ιδιοκτήτες, την διοίκηση και τους υπαλλήλους της επιχείρησης/πελάτη. Γίνεται παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυσης των διαδικασιών και λειτουργιών τους. Χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια που αφορούν στο management, marketing, έρευνα αγοράς, χρηματοοικονομική ανάλυση και προβλέψεις, σε δεδομένα για την σύνταξη του Business Plan, κλπ.

Παραδείγματα -ανάμεσα στα άλλα- δραστηριοτήτων με τις οποίες επιφορτίζονται οι φοιτητές/τριες:

 • Την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
 • Την αποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων
 • Προβλέψεις ζήτησης συγκεκριμένων αγορών
 • Σύνταξη Business Plan
 • Διενέργεια έρευνας αγοράς
 • Ανάπτυξη marketing και προώθησης
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων και web marketing
 • Έρευνα και αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Συγκεκριμένα προβλήματα ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε logistics, ανθρώπινους πόρους, παραγωγικές διαδικασίες, κλπ.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι οι συμβουλευτικές ομάδες μας έχουν φέρει λύσεις σε σημαντικά θέματα που αντιμετώπιζαν τοπικές επιχειρήσεις, έχουν διεξάγει έρευνες αγοράς με σημαντικά αποτελέσματα για την επιχείρηση και έχουν παραδώσει λεπτομερή Consulting Reports που αφορούν σε διάφορα θέματα αριστοποίησης των διαδικασιών διοίκησης, παραγωγής, διάθεσης και προώθησης πωλήσεων. Η εμπειρία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ήταν τόσο καλή ώστε κάποιες από αυτές επιβράβευσαν με υποτροφίες, χρηματικά βραβεία και συστατικές επιστολές τους φοιτητές μας.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις πάνω στα ειδικά θέματα του Business Consulting
 • Mentoring των Consulting Groups των φοιτητών/τριών στα θέματα-προβλήματα που αντιμετωπίζουν
 • Workshops σε εξειδικευμένα θέματα και εργαλεία Business Consulting και προσωπικής ανάπτυξης των δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα βασίζεται:

 • στην σύνταξη του Preliminary Consulting Report (PCR)
 • στην σύνταξη του Final Consulting Report (FCR)
 • στην αξιολόγηση των Consulting Groups από της επιχειρήσεις-πελάτες τους

Συμπληρωματικό Υλικό

Υλικό που θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος με την μορφή case studies, επιστημονικών και δημοσιογραφικών άρθρων, καθώς και links για άλλες πληροφορίες και κείμενα, articles θα βρίσκονται στο Eclass στο οποίο πρέπει να εγγραφούν και να παρακολουθούν οι φοιτητές. Κάθε ανακοίνωση που αφορά το μάθημα (εργασίες, ασκήσεις, ημερομηνίες υποβολής κλπ) θα βρίσκεται εκεί. Επίσης οποιεσδήποτε ερωτήσεις και απορίες μπορούν να δημοσιεύονται από τους φοιτητές εκεί ώστε να γίνεται δημόσια συζήτηση με τον διδάσκοντα αλλά και τους υπόλοιπους φοιτητές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική, εκδόσεις Rosili, 2008.