Επιχειρησιακή Στρατηγική


Αυτό μάθημα σκοπεύει να καλλιεργήσει την αναλυτική και κριτική ετοιμότητας των συμμετεχόντων, ώστε να είναι ικανοί να σχηματοποιήσουν, υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν, συνολικές και
επιμέρους, οργανωσιακές στρατηγικές.
Συγκεκριμένα σκοπεύει στο:
 Να κατανοήσουν την διαχρονική ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης, ώστε αυτή να καταφέρει να φθάσει στο σημείο στο οποίο βρίσκεται στις μέρες μας, τις πολλές και συχνά
συγκρουόμενες σχολές σκέψης στο στρατηγικό μάνατζμεντ, προωθώντας έτσι μια σύλληψη των εσώτερων πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των διαφόρων προσεγγίσεων.
 Να εξετάζουν ολοκληρωμένα τους ρόλους της δημιουργικότητας και του ορθολογισμού στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης.
 Να ανακαλύπτουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να ελέγχουν ολοκληρωμένες στρατηγικές σε κάθε οργανισμό και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ειδικά στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ποικίλα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.