Επιχειρησιακή Στρατηγική


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06215/.

Περιγραφή και στόχος του μαθήματος

Το αντικείμενο που μελετά το συγκεκριμένο μάθημα είναι κυρίως το πως οι επιχειρήσεις, ως κοινωνικοοικονομικοί οργανισμοί, αρθρώνουν την στρατηγική τους.

Μία από τις σημαντικότερες αποστολές στην εκπόνηση της επιχειρησιακής στρατηγικής είναι η κατασκευή, η εφαρμογή και ο έλεγχος ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Το παρόν μάθημα έχει ως στόχο, αφού εισάγει τις έννοιες της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, την καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών στην διαπίστωση των συγκριτικά δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης και των αντίστοιχων ευκαιριών και απειλών που την αφορούν (ανάλυση SWOT), πράγμα που είναι προϋπόθεση για να προβεί αυτή σε έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, μελετάται και αξιοποιείται η προσέγγιση Stra.Tech.Man, που αφορά την μελέτη της σύνθεσης των τριών διαστάσεων της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ των επιμέρους επιχειρήσεων (κοινωνικοοικονομικών οργανισμών).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές προετοιμάζονται στο:

 • Να κατανοήσουν την διαχρονική ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και τις πολλές συμπληρωματικές -αλλά και συχνά συγκρουόμενες- σχολές σκέψης στο σύγχρονο στρατηγικό μάνατζμεντ.
 • Να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των διαφορετικών αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην άρθρωσης της επιχειρησιακής στρατηγικής.
 • Να εξετάζουν ολοκληρωμένα τους ρόλους της δημιουργικότητας, της φαντασίας και του ορθολογισμού στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης.
 • Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, και να ελέγχουν ολοκληρωμένες στρατηγικές που αφορούν κάθε οργανισμό και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα εξελισσόμενα ειδικά στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ποικίλα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

Γενικές ικανότητες

 • Ικανότητα για στρατηγική κατανόηση των αναδυόμενων προκλήσεων και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
 • Ικανότητα συστηματικής ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού οργανωσιακού περιβάλλοντος.
 • Ικανότητα ολοκληρωμένης ανάλυσης SWOT.
 • Ικανότητα στην εξελικτική προσέγγιση άρθρωσης στρατηγικής.
 • Ικανότητα επιλογής και συνδυασμού καινοτόμων στρατηγικών και τακτικών δράσεων στα πλαίσια διαφορετικών επιχειρήσεων και κοινωνικοοικονομικών οργανισμών.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Οικονομία και επιχείρηση
 2. Η έννοια της στρατηγικής των επιχειρήσεων
 3. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 4. Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 5. Το δυναμικό τρίγωνο στρατηγικής, τεχνολογίας και μάνατζμεντ (Stra.Tech.Man) και η φυσιολογία της επιχείρησης
 6. Η ανάλυση SWOT και η επιλογή στρατηγικής
 7. Η εφαρμογή της στρατηγικής
 8. Η στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο ομίλου
 9. Μέθοδοι στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνής στρατηγική
 10. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στρατηγικής
 11. Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και η στρατηγική της σύγχρονης επιχείρησης
 12. Η στρατηγική των επιχειρήσεων στην πράξη και το επιχειρησιακό σχέδιο
 13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνθήκες κρίσης
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59368051
  Έκδοση: 1η έκδ./2017
  Συγγραφείς: Βλάδος Χάρης
  ISBN: 978-960-586-160-5
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59396604
  Έκδοση: 2η Ελληνική-20η Αμερικανική/2016
  Συγγραφείς: A.Thompson Jr, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, Dr. A. J. (Lonnie) Strickland
  ISBN: 978-618-81298-0-1
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία: