Εργασιακές Σχεσεις


Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να κατανοούν τα φαινόμενα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, να τα συσχετίζουν με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής, της επιχείρησης και της οικονομίας, και να εφαρμόζουν τις παραπάνω γνώσεις στο χειρισμό των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας..
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται συστηματικά τη λειτουργία των θεσμών των εργασιακών σχέσεων.
• Να προσεγγίζουν ερμηνευτικά και να κατανοούν τις βιομηχανικές συγκρούσεις και την επίδραση τους στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.
• Να αφομοιώνουν έννοιες που αναλύθηκαν στις διαλέξεις, στις μελέτες περίπτωσης, και τα εικονικά εργαστήρια μέσω της μελέτης των διδακτικών συγγραμμάτων, της βιβλιογραφίας και της νομολογίας.
• Να επιλύουν (έχοντας αναπτύξει συνθετική ικανότητα και κριτικό πνεύμα) πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη συνδυαστική εφαρμογή εθνικών και διεθνών κανόνων και την αλληλεπίδραση συμφερόντων.
• Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ εκπροσώπων του κεφαλαίου και της εργασίας για την επίλυσης των προβλημάτων που αναδύονται στο εργασιακό περιβάλλον.