Ηλεκτρονικό Εμπόριο


Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές μέσω δικτύων και κυρίως μέσω διαδικτύου. Σχετίζονται με την αγορά και πώληση αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ηλεκτρονική συνεργασία και την ηλεκτρονική εξεύρεση πληροφοριών, την
ηλεκτρονική εκμάθηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την κοινωνική δικτύωση, κ.λπ. Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν να συνειδητοποιήσουν την επίδραση και την επιρροή του ηλεκτρονικού εμπορίου στα επαγγέλματα τους, στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που θα απασχοληθούν και τέλος στην προσωπική τους ζωή.