Θεωρία Αποφάσεων


Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της εφαρμογής πιθανολογικών υποδειγμάτων/θεωριών και ποσοτικών μεθόδων για την υποστήριξη προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Με συστηματική ανάπτυξη της θεωρίας λήψης αποφάσεων και παρουσίασης των κύριων υποδειγμάτων στην επίλυση προβλημάτων, αναπτύσσονται τα κύρια στοιχεία των μεθόδων για τον προσδιορισμό και ιεράρχηση λύσεων σε προβλήματα αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στην προτυποποίηση ενός προβλήματος ώστε να είναι δυνατή η λήψη απόφασης. Μελετώνται οι συντελεστές αβεβαιότητος καθώς και οι έννοιες αρίστων και ικανοποιητικών λύσεων στα πλαίσια των πιθανολογικών προτύπων. Ομαδοποιούνται προβλήματα και τεχνικές για την αντιμετώπιση τους, ενώ μέσω εβδομαδιαίων εργασιών επιλύονται ασκήσεις για την κατανόηση στη χρήση διαφορετικών μεθόδων υποστήριξης αποφάσεων. Στο μάθημα γίνεται ευρεία χρήση μαθηματικών και γραφικών
απεικονίσεων καθώς και χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη υποδειγμάτων αποφάσεων στις επιχειρήσεις και τη διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.