Θεωρία Παιγνίων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μ.Β.Α.)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η θεωρία παιγνίων μελετά στρατηγικές αποφάσεις. Κύριος σκοπός τού μαθήματος είναι να εξοπλίσει τούς φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις και αναλυτικά εργαλεία ώστε να κατασκευάζουν, μελετούν και επιλύουν παίγνια που αναφύονται σε οικονομικά και, ιδιαίτερα, σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Το μάθημα είναι τόσο θεωρητικό όσο χρειάζεται για να προσφέρει μια εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και πρακτικό κατά το ότι προσφέρει πολλές εφαρμογές και μελέτες ειδικότερων περιπτώσεων. Oργανώνεται γύρω από τις εξής ενότητες: Κλασσική θεωρία βελτιστοποίησης, χαρακτηριστικά και ταξινόμηση παιγνίων, περιγραφή ενός παιγνίου (εκτεταμένη μορφή, στρατηγική μορφή και σχέση μεταξύ τους), έννοιες επίλυσης παιγνίων σε στρατηγική μορφή (επίλυση δια του κριτηρίου τής κυριαρχίας, ισορροπία Nash σε καθαρές και μεικτές στρατηγικές), έννοιες επίλυσης παιγνίων εκτεταμένης μορφής (προς τα πίσω επαγωγή, ισορροπία Nash τέλεια κατά υποπαίγνιο), επαναλαμβανόμενα παίγνια, παίγνια πλήρους και ελλιπούς πληροφόρησης.

Βιβλιογραφία

 1. Γεώργιος Σταματόπουλος, Θεωρία Παιγνίων, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,2015 (www.kallipos.gr)
 2. Χ.Δ. Αλιπράντης και S. Chakrabarti, Παίγνια και Λήψη Αποφάσεων, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα 2004. (Μετάφραση τουGames and Decision Making, Oxford University Press, 2000)
 3. E. N. Barron, GameTheory. An Introduction, Wiley, 2008
 4. Dixit, A.and Skeath, S., Games of Strategy. N.York: W.W.Norton & Company press, 1999
 5. Dutta, Prajit K. Strategies and games: theory and practice. MIT Press, 1999
 6. R. Gibbons, A Primer in Game Theory, Prendice Hall, 1992
 7. D. M. Kreps, Théorie des jeux et modelisation économique, Dunod, 1999
 8. Kuhn, H.W., Lectures on the Theory of Games. PrincetonUniversity Press, 2003
 9. R. B. Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict, HarvardUniversity Press, Cambridge, MA, 1991
 10. Neumann, John von & Morgenstern, Oskar, Theory of games and economic behavior. 60th anniversary edition, 2004, Princeton University Press, 1994
 11. M. J. Osborne and A. Rubinstein, A Course in Game Theory, The MIT Press, 1994
 12. M. Yildizoglu, Introduction à la théorie des jeux, Dunot, 2003