Ιστορία Οικονομικών Θεωριών


 Το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει να δώσει στον σπουδαστή της Οικονομικής επιστήμης μια ολοκληρωμένη και διαχρονική αποτύπωση της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και θεωρίας.
 Μέσα από την διαπραγμάτευση των διαφορετικών προσεγγίσεων αναζητείται η εξοικείωση του νέου οικονομολόγου με τις διαφορετικές «οπτικές» στο εσωτερικό της επιστήμης μας και η ενίσχυση της κριτικής επιστημονικής ικανότητας του.