Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική


   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Θεωρητικό πλαίσιο διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης
 2. Διακρίσεις Κόστους
 3. Φύλλου Μερισμού Εξόδων
 4. ΓΒΕ, Διακρίσεις ΓΒΕ, Επιμερισμός σε κύρια και βοηθητικά τμήματα
 5. Απογραφή και Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 6.  Υπολογισμός κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος.
 7. Πλήρης και άμεση κοστολόγηση.
 8. Πρότυπη κοστολόγηση και αποκλίσεις.
 9. Προϋπολογισμοί
 10. Αναλυτική Λογιστική
 11. Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής
 12. Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής