Λογιστική Ι


     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Βασικές έννοιες της λογιστικής. Βασικές λογιστικές αρχές. Θεωρητικό πλαίσιο.
  2. Είδη οικονομικών οντοτήτων
  3. Βασικές οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων)
  4. Η έννοια του λογαριασμού και οι διακρίσεις του
  5. Βασικά Λογιστικά Βιβλία – Η έννοια του λογιστικού κυκλώματος
  6. Ισοζύγια
  7. Λογιστική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
  8. Λογιστική παρακολούθηση τέλους χρήσης.
  9. Διόρθωση Λογιστικών Σφαλμάτων
  10. Ασκήσεις με έμφαση στα στάδια του Λογιστικού Κυκλώματος