Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ


Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο αφενός να εμβαθύνει τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις των φοιτητών/τριών στα κύρια ζητήματα της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας και αφετέρου να επεκτείνει τις γνώσεις αυτές σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να αναλυθούν κριτικά, θέματα της σύγχρονης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια μιας ανοιχτής οικονομίας. Για να επιτευχθεί αυτό, τόσο οι διαλέξεις όσο και όλες οι προγραμματισμένες δράσεις για το μάθημα, θα έχουν στόχο την ανάπτυξη των αναλυτικών και θεωρητικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών και την εφαρμογή τους σε τρέχοντα ζητήματα με ανάλογα παραδείγματα από την οικονομική επικαιρότητα. Η διαδικασία της μάθησης είναι αμφίδρομη και γι’ αυτό η συμμετοχή των φοιτητών/τριών θεωρείται απαραίτητη.

Θεματικές Ενότητες 
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία
 • R.E. Lucas: Η Θεωρία των Ορθολογικών Προσδοκιών
  • Προσαρμοζόμενες  Προσδοκίες
  • Η Κριτική του Lucas
  • Επιπτώσεις για την Πολιτική
  • Νεοκλασικό Μακροοικονομικό Υπόδειγμα
  • Νεοκεϋνσιανό Μακροοικονομικό Υπόδειγμα
 • Τράπεζες και Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί
  • Λειτουργία και Σημασία των Τραπεζών
  • Ασύμμετρη Πληροφόρηση: Δυσμενής Επιλογή και Ηθικός Κίνδυνος
  • Εποπτεία του Τραπεζικού Συστήματος
  • Τραπεζικές Κρίσεις
  • Χρηματοοικονομικές Κρίσεις
 • Η Κεντρική Τράπεζα
  • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  • Τράπεζα της Ελλάδος
  • Federal Reserve System και Bank of Japan
  • Νομισματική Πολιτική της EKT και FED
 • Νομισματική Πολιτική και η Κεντρική Τράπεζα – 14
  • Η προσφορά χρήματος
  • Νομισματικός έλεγχος
  • Αξιοπιστία κεντρικών τραπεζών
  • Κανόνες ή διακριτή παρέμβαση στην άσκηση νομισματικής πολιτικής
 • Ζήτηση και Προσφορά Χρήματος 18
  • Κλασικοί: Ποσοτική Θεωρία
  • Keynes: Θεωρία Προτίμησης Ρευστότητας
  • Νεοκεϋνσιανοί: Baumol-Tobin
  • Friedman: Σύγχρονη Θεωρία του Χρήματος
  • Εμπειρικός Έλεγχος
 • Το Υπόδειγμα IS-LM – 10, 11
  • Ο Κεϋνσιανός Σταυρός
  • Ισορροπία στην αγορά αγαθών/υπηρεσιών
  • Ισορροπία στην αγορά χρήματος
  • Κατασκευή IS/LM
 • Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική στο IS-LM
  • Παράγοντες μετατόπισης IS
  • Παράγοντες μετατόπισης LM
  • Μεταβολές-Αποτελεσματικότητα Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής
  • Αβεβαιότητα στις IS/LM και στόχοι της Νομισματικής Πολιτικής
  • Η IS-LM Μακροπρόθεσμα
 • Συνολική Ζήτηση AD – Συνολική Προσφορά AS – 10, 11, 13
  • Παράγοντες Μετατόπισης Καμπυλών
  • Μακροχρόνια συνάρτηση AS
  • Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Ισορροπία
  • Κεϋνσιανιστές και Μονεταριστές
 • Χρήμα και Πληθωρισμός – 7
  • Μονεταριστική Προσέγγιση
  • Δημοσιονομική Πολιτική, Συνολική Προσφορά και Πληθωρισμός
  • Αιτίες της Πληθωριστικής Νομισματικής Πολιτικής
  • Κόστος, Ζήτηση, Ελλείμματα
  • Παρέμβαση ή Ουδετερότητα
 • Δίλημμα Παρεμβατικής – Μη Παρεμβατικής Πολιτικής
  • Αντιπληθωριστική πολιτική
  • Νεοκλασικό μοντέλο
  • Νεοκεϋνσιανό μοντέλο
  • Σύγκριση μοντέλων
 • Ανοικτή Οικονομία – 8
  • Συναλλαγματικές ισοτιμίες
  • Η θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης (PPP)
  • Μακροοικονομική πολιτική με σταθερές ισοτιμίες
  • Μακροοικονομική πολιτική με κυμαινόμενες ισοτιμίες
 • Οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία

Αξιολόγηση

 • Ο τρόπος αξιολόγησης είναι μία τελική εξέταση.
 • Κατά την διάρκεια των διαλέξεων υπάρχουν 2 έως 3 πρόοδοι που γίνονται απροειδοποίητα και μπορούν να αποφέρουν bonus 2-5 μονάδων στην τελική βαθμολογία.
 • Ατομικές ή ομαδικές εργασίες δεν προβλέπονται στο μάθημα.

Βοηθητικό Υλικό

 • Οι φοιτητές/τριες είναι απαραίτητο να εγγραφούν στο σύστημα ασύγχρονης διδασκαλίας e-Class του ΔΠΘ όπου και θα αναρτάται επιπλέον υλικό για την διδασκαλία του μαθήματος καθώς επίσης ασκήσεις, ανακοινώσεις, κλπ:
 • Επίσης ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω twitter κάνοντας follow το:

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

 • Gregory Mankiew, Μακροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg.
 • Peter Smith, Εισαγωγή στην Οικονομική, Ασκήσεις Τόμος Β, Εκδόσεις Κριτική.