Μακροοικονομική Θεωρία Ι


Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιχεία της μακροοικονομικής θεωρίας, που συντελούν στην κατανόηση των μακροοικονομικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί το επίπεδο του προϊόντος, το ποσοστό ανεργίας, το επίπεδο απασχόλησης, τα επιτόκια, ο ρυθμός πληθωρισμού, ο ρυθμός μεγέθυνσης, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η επίδραση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα παραπάνω.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στην μακροοικονομική θεωρία
o Απασχόληση και ανεργία
o Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
o Πληθωρισμός
o Κυκλική ροή
Προϊόν και Εθνικοί Λογαριασμοί
o Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
o Τρόποι μέτρησης ΑΕΠ
o Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
o Καθαρό εγχώριο προϊόν
o Εθνικό εισόδημα
Προϊόν και συνολική ζήτηση–Κεϋνσιανός Σταυρός
o Δυνητικό προϊόν
o Συνολική ζήτηση
o Προϊόν ισορροπίας
o Μεταβολές ζήτησης
o Ο πολλαπλασιαστής
Δημοσιονομική πολιτική και Εξωτερικό Εμπόριο
o Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
o Δημόσιο χρέος και έλλειμμα
o Ο δημόσιος τομέας
o Φόροι και Συνολικό Προϊόν
o Δημόσιες δαπάνες και Συνολικό Προϊόν
o Ο πολλαπλασιαστής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού
o Εξωτερικό εμπόριο και εισόδημα
o Πολλαπλασιαστής ανοιχτής οικονομίας
 Η Συνάρτηση Παραγωγής Cobb-Douglas
o Οριακό Προϊόν Εργασίας
o Οριακό Προϊόν Κεφαλαίου
o Αμοιβές Συντελεστών της Παραγωγής
 Καμπύλες IS – LM
o Νομισματική Πολιτική
o Δημοσιονομική Πολιτική
o Ισοδυναμία του Ricardo
 Απασχόληση και Ανεργία
o Μέτρηση Ανεργίας
o Ο Νόμος του Okun
o Ακαμψία του Πραγματικού Μισθού
 Το Χρήμα στην Οικονομία
o Μέσα συναλλαγών
o Ιδιότητες και λειτουργίες του χρήματος
o Ο πολλαπλασιαστής του χρήματος
o Μέτρηση του χρήματος
o Η ζήτηση του χρήματος
o Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος
 Πληθωρισμός, προσδοκίες και αξιοπιστία
o Χρήμα και πληθωρισμός
o Πληθωρισμός και επιτόκια
o Πληθωρισμός και ανεργία
 Ανεργία
o Η αγορά εργασίας
o Φυσικό ποσοστό ανεργίας
o Κυκλικές διακυμάνσεις ανεργίας
o Το κόστος της ανεργίας
 Ανεργία και Πληθωρισμός – 6
o Η καμπύλη του Phillips
o Το κόστος της ανεργίας
o Η κριτική του Lucas
o Κόστος και καταπολέμηση του πληθωρισμού
 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και ισοζύγιο πληρωμών
o Αγορά συναλλάγματος
o Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών
o Ισοζύγιο πληρωμών
o Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
o Κυμαινόμενες ισοτιμίες
 Οικονομικοί κύκλοι
o Θεωρίες των οικονομικών κύκλων
o Πραγματικοί οικονομικοί κύκλοι
 Οι κυριότερες θεωρίες της Μακροοικονομικής επιστήμης
o Νεοκλασικοί
o Μονεταριστές
o Κεϋνσιανοί