Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες


Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης και της διεθνούς οικονομίας. Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.  Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων στα διεθνή οικονομικά. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών επιχειρήσεων και οργανισμών
(Διεθνοποίηση επιχειρήσεων). Ικανότητα χρήσης διοικητικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση διοικητικών συμβουλών και πολιτικής και ικανότητα ενοποίησης των βασικών
επιχειρηματικών εννοιών. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων διοίκησης