Οικονομετρία ΙΙ


Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τα υποδείγματα ανάλυσης διαφόρων εμπειρικών υποθέσεων.
 • οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα επεξήγησης των σχέσεων αιτιότητας και αιτιατού μεταξύ διαφόρων μεταβλητών και τις επιπτώσεις τους στη λήψη αποφάσεων.
 • οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη διάσταση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διάφορων μοντέλων και θα μπορούν να προτείνουν μεθόδους επίλυσής τους.
 • εφαρμογή εξειδικευμένων, σύγχρονων και απαιτητικών μεθόδων μελέτης οικονομικών φαινομένων.
 • αποτελεσματική επικοινωνία και επεξήγηση οικονομικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο της άσκησης Οικονομικής Πολιτικής.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων θεωρητικών εργαλείων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ειδικά θέματα Οικονομετρίας
 • Αυτοσυσχέτιση
 • Πολυσυγγραμμικότητα
 • Ετεροσκεδαστικότητα
 • Μοντέλα Δυαδικών εξαρτημένων μεταβλητών
 • Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας
 • Πάνελ δεδομένα
 • Χρονοσειρές
 • Εμπειρικά Υποδείγματα

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Χάλκος, Ε. Γ. Οικονομετρία, (1st Edition), Εκδόσεις  Gutenberg, 2011.
 • Gujarati και Porter, Introduction to Econometrics. (5th Edition), McGraw-Hill Press, 2008.
 • Hamilton. J., Times Series Analysis, (1st Edition), Princeton Press, 1994.
 • W.H. Greene, Econometric Analysis, (7th edition), Pearson Prentice Hall, 2011.
 • Wooldridge, Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. (2nd Edition), MIT Press, 2002.
 • J.H. Stock and M.W. Watson, (3rd edition), Introduction to Econometrics, Pearson Prentice Hall, 2003.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Econometrica
 • Journal of Econometrics
 • Journal of Applied Econometrics
 • International Journal of Forecasting
 • Journal of Forecasting
 • Applied Economics