Οικονομετρία Ι


Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένεται να είναι:
● δυνατότητα να ορίζουν οι φοιτητές με σαφήνεια τους συνήθεις όρους και να εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες της οικονομετρίας.
● δυνατότητα επεξήγησης του πώς θεμελιώνονται οι βασικές αρχές της οικονομετρίας.
● εμβάθυνση κατανόησης εννοιών της οικονομετρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων της Οικονομικής Επιστήμης.
Γενικές ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων θεωρητικών εργαλείων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην έννοια της οικονομετρίας
 • Ανασκόπηση κύριων εννοιών από το χώρο των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής
 • Βασικές αρχές της οικονομετρικής ανάλυσης
 • Απλό υπόδειγμα παλινδρόμησης με μία εξαρτημένη μεταβλητή
 • Στατιστικός Έλεγχος υποθέσεων
 • Εμπειρικές εφαρμογές της απλής γραμμικής παλινδρόμησης
 • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Στατιστικός Έλεγχος υποθέσεων σε πολυμεταβλητά περιβάλλοντα
 • Ψευδομεταβλητές
 • Μη γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Χάλκος, Ε. Γ. Οικονομετρία, (1st Edition), Εκδόσεις  Gutenberg, 2011.
 • Gujarati και Porter, Introduction to Econometrics. (5th Edition), McGraw-Hill Press, 2008.
 • Hamilton. J., Times Series Analysis, (1st Edition), Princeton Press, 1994.
 • W.H. Greene, Econometric Analysis, (7th edition), Pearson Prentice Hall, 2011.
 • Wooldridge, Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. (2nd Edition), MIT Press, 2002.
 • J.H. Stock and M.W. Watson, (3rd edition), Introduction to Econometrics, Pearson Prentice Hall, 2003.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Econometrica
 • Journal of Econometrics
 • Journal of Applied Econometrics
 • International Journal of Forecasting
 • Journal of Forecasting
 • Applied Economics